วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

                       เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เวลา 9.00 น. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี จัดประชุมประชุมเสวนาการพัฒนาธุรกิจและการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี โดยสหกรณ์จังหวัดชลบุรี นายประทีป หนูวรรณะ เป็นประธานเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
                       ทางสำนักงานสหกรณ์ได้เชิญนางวรรณี จิตเจื้อจุน ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพยครูชลบุรี จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และนางวันพร จันทร์เวโรจน์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนบรรยายให้ความรู้ในเรื่องกระบวนทัศน์ภาวะผู้นำ ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เวทีนี้เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันในการสร้างความเข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์การขยายธุรกิจและพัฒนาคุณภาพสินค้า/บริการของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและเพื่อเพิ่มปริมาณธุรกิจ ขยายตลาดของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร บนพื้นฐานความเหมาะสมและขีดความสามารถของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นกรรมการ สมาชิกและผู้แทนจากสหกรณ์ต่างๆ ในจังหวัดชลบุรีและข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี จำนวน 39 คน

นุชนารถ รายงาน
อนุสรณ์ ถ่ายภาพ

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!